หลักสูตร Public Training สอนโดยวิทยากรที่ผ่านการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในงานจริง ถ่ายทอดทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ที่พบจากการทำงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

บริษัทฯ คาดหวังว่าหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดในแต่ละปีจะก่อเกิดประโยชน์โดยตรงต่อตัวผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมต่อไป

 

การลงทะเบียน : สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่

  1. คุณอรัญจวน กิ่งเกษ            >     arunjuan.k@cdg.co.th          โทร 02-678-0978 ต่อ 1334
  2. คุณสุภาภรณ์ พูนสุวรรณ     >      supaporn.po@cdg.co.th      โทร 02-678-0978 ต่อ 1325
  3. คุณยุพิน อภิมุขมงคล          >      yuphin.a@cdg.co.th             โทร 02-678-0978 ต่อ 1320

 

ขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียน

1. กรณีตัวบุคคล

1.1. ติดต่อผ่านโทรศัพท์ หรือ e-mail
1.2. แจ้งหลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียนอบรม
1.3. แจ้งชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน
1.4. ระบุเบอร์โทร และ e-mail ที่สะดวกสำหรับให้เจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับ

2. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

2.1. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร
2.2. กรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้

  ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม CDGS Public Training 2022  (update 17/02/2022)

   แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม Public Training 2022  (update 17/02/2022)

2.3. กรณีกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้แนบนำส่งไปที่ e-mail เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ข้างต้น

              ***** กรณีลงทะเบียนโดยนำส่งรายละเอียดผ่านทาง e-mail ท่านจะได้รับ e-mail ตอบกลับในวันทำการถัดไป*****

บริการเผยแพร่สื่อเพื่อการเรียนรู้

การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมในรูปแบบ classroom แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVIC-19 ทำให้การฝึกอบรมในรูปแบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานท่านท่ามกลางวิกฤตินี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะมอบสิทธิพิเศษในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้หรือสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กับบุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ของบริษัทฯ (CDGSMOOC) โดยไม่คิดมูลค่า

สามารถติดต่อขอทราบเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้บริการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-678-0978 ต่อ 1334 (คุณอรัญจวน), ต่อ 1325 (คุณสุภาภรณ์) และ ต่อ 1320 (คุณยุพิน) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป