Slide

The most powerful and affordable Government ERP

i-Smart ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมโยงระบบงานจากส่วนต่าง ๆ ทั้งในด้าน งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์และคลังวัสดุ การเงินไปจนถึงงานบัญชี ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในระบบซอฟต์แวร์เดียวกัน จึงทำให้ข้อมูลมีความสอดคล้อง ต่อเนื่องและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้บริหาร

iSmart ERP เป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่การออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หรือเรียกได้ว่าเป็น Government ERP หรือ ERP สำหรับภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการทำงานในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงานบัญชีและการเงิน แบบองค์รวม และยังเป็นแกนสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลจากธุรกิจหลักขององค์กรเข้ามาสู่บัญชีภาพรวม เพื่อจัดทำงบการเงิน อีกทั้งยังมี EIS Dashboard ที่ช่วยให้ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวไปสู่การเป็น Smart Organization ได้อย่างแท้จริง

Slide
Budgetary
Control
ระบบงบประมาณ

ระบบที่มีหน้าที่ควบคุมบริหารด้านงบประมาณของหน่วยงาน จัดการโครงสร้างงบประมาณตามรูปแบบของภาครัฐ

Purchasing
ระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง

ระบบควบคุมดูแลด้านจัดชื้อ / จัดจ้าง ของหน่วยงาน ออกแบบระบบรองรับตามพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560

Inventory
System
ระบบวัสดุคงคลัง

ระบบควบคุมบันทึก การรับ/จ่าย/คืนวัสดุภายในหน่วยงาน รายงานความเคลื่อนไหว แสดงยอดคงเหลือของวัสดุสามารถกำหนดการจัดหา สั่งซื้อ และจำนวน ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน

Fixed Assets
Management
ระบบสินทรัพย์ถาวร

ระบบควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดของหน่วยงาน โดยจัดทำทะเบียนควบคุม บริหาร การรับสินทรัพย์ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

Financial
Management
ระบบการเงิน

ระบบบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน ทำรายการรับ – จ่ายเงิน รวมถึงข้อมูลทะเบียนธนาคาร เงินยืม และเงินทดรอง

Accounting
Management
ระบบบัญชี

ระบบบันทึกและจัดทำบัญชีรับจ่าย บัญชีแยกประเภท บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ และออกรายงานการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานการเงินตามรอบระยะเวลาทางบัญชี เชื่อมโยงข้อมูลและทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียว

Human Resource
Management
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การจัดการวัดผลการปฏิบัติงาน มีกระบวนงานครอบคลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยงานรัฐมากที่สุด

EIS Smart
Dashboard

ระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหาร

ระบบที่ใช้ในองค์กรเพื่อรวมข้อมูลจากทุกส่วนงาน แสดงผลสรุปในรูปแบบกราฟ แผนภูมิหรือตารางที่เข้าใจได้ง่าย ช่วยให้ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลทำการวิเคราะห์ ตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

We have
the right
Government ERP
for you​

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ i-Smart ERP

i-Smart ERP | The most powerful and affordable government ERP

Slide
We have the right
Government ERP
for you​

สามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์
ที่หลากหลาย

ปลอดภัยด้วยตัวจัดการความปลอดภัยและจัดการสิทธิการใช้งาน

มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยแบบ SSL

ผู้ใช้งานสามารถสลับเข้าทำงานได้
หลายบทบาท

ระบบงานต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบย่อยที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร้รอยต่อ

รองรับการทำงานร่วมกับ LDAPหรือ AD (Active Directory)

เข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทันสมัย ติดตามงานได้ทุกขั้นตอน

มีเครื่องมือในการทำ System Monitoring เพื่อ
ตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่าย

ออกรายงานได้ทั้งแบบไฟล์ pdf
และ Microsoft Excel

ผ่านการตรวจสอบช่องโหว่ของซอฟต์แวร์
ตามมาตรฐาน OWASP Top 10

อนุมัติผ่านระบบพร้อมแสดงภาพลายเซ็น
บนเอกสาร

ใช้ Containerization Technology เพื่อให้การ
บริหารทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Why i-Smart ERP

Seamless integration

สามารถเชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ระหว่างกันได้
อย่างไร้รอยต่อ

High Efficiency

ลดกระบวนงานภายในที่ซับซ้อน เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Fully digitized & paperless

ลดการใช้กระดาษ Paperless สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐใน
การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

Flexibility and scalability

i-Smart ERP มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่ง เลือกใช้ Module
ที่ต้องการใช้งานได้

Be in line with the government’s work regulations

ระบบการทำงานของ i-Smart ERP มีความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของภาครัฐ

Cost reduction

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบขนาดใหญ่ด้วย i-Smart ERP ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่พัฒนาด้วย Opensource ที่มีประสิทธิภาพ

Dashboard & Report for Executive

ช่วยให้ผู้บริการองค์กรสามารถติดตามผลลัพธ์ของการทำงานได้
ตลอดเวลา

Data Visualization & Driven Decision

ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลจากทุกมิติและสามารถนำไปใช้สนับสนุนประกอบ
การวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้

i-Smart ERP

คุณพร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Organization ?

ติดต่อเรา