เราเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีศูนย์บริการสำนักงานใหญ่รองรับบริการทั่วประเทศทำให้เราสามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

บริการบำรุงรักษา
Preventive Maintenance: PM

มีบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บริการตรวจเช็คทดสอบระบบ
การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อม
บำรุงรักษาตามข้อกำหนด เพื่อรักษาเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง นอกจากนี้
ลูกค้ายังสามารถใช้บริการ On Site Service เรียกเจ้าหน้าที่ไปให้
บริการ ณ สถานที่ทำงานของลูกค้าได้อีกด้วย

บริการซ่อมแซมและแก้ปัญหา
Corrective Maintenance: CM

บริการซ่อมแซมแก้ปัญหา เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ประกอบอื่น ๆ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซีดีจีเอสมีเจ้าหน้าที่
ที่มีประสบการณ์ความชำนาญด้านเทคนิคผ่านการฝึกอบรม
โดยได้รับการรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงเป็น
ผู้ให้บริการ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในการบริการของบริษัทได้

บริการสำรองชิ้นส่วนอะไหล่
Hardware Maintenance: HM

บริการเก็บสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ (Spare Part) เพื่อความพร้อม
ในการให้บริการอีกทั้งเป็นการรับประกันว่าเครื่องและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของลูกค้าจะได้รับการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตลอดเวลากรณีที่เครื่องหรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กชำรุดเสียหายมาก ทางซีดีจีเอส
ยินดีเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นใหม่ให้ใช้งานทดแทนเพื่อให้การใช้งานของ
ลูกค้าเกิดความต่อเนื่อง

บริการรับแจ้งปัญหา
Hotline Service

บริการรับแจ้งปัญหาผ่านศูนย์บริการลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า
ปัญหาที่แจ้งจะได้รับการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็วพร้อมรายงาน
ผลการแก้ปัญหาให้ทราบทุกขั้นตอน ติดต่อบริการ Hotline ดังนี้

ผ่านระบบโทรศัพท์ : หมายเลข 02-678-0987
ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
ผ่านระบบโทรสาร : หมายเลข 02-678-0989
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต : http://exthotline.cdg.co.th

“เราเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

ที่มีศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ รองรับบริการทั่วประเทศ”