Public Training

หลักสูตร Public Training สอนโดยวิทยากรที่ผ่านการใช้เทคโนโลยีต่างๆในงานจริงถ่ายทอดทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ที่พบจากการทำงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมบริษัทฯ คาดหวังว่าหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดในแต่ละปีจะก่อเกิดประโยชน์โดยตรงต่อตัวผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมต่อไป

ขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียน

กรณีตัวบุคคล

1.1. ติดต่อผ่านโทรศัพท์ หรือ e-mail
1.2. แจ้งหลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียนอบรม
1.3. แจ้งชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน

 

กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

2.1. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร
2.2.กรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม CDGS Public Training 2022 (update 17/02/2022)
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม Public Training 2022 (update 17/02/2022)
2.3. กรณีกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้แนบนำส่งไปที่ e-mail เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ข้างต้น

***** กรณีลงทะเบียนโดยนำส่งรายละเอียดผ่านทาง e-mail ท่านจะได้รับ e-mail ตอบกลับในวันทำการถัดไป*****

บริการเผยแพร่สื่อเพื่อการเรียนรู้

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมในรูปแบบ classroom แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การฝึกอบรมในรูปแบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานท่านท่ามกลางวิกฤตินี้ บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบสิทธิพิเศษ ในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้หรือสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กับบุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ของบริษัทฯ (CDGSMOOC) โดยไม่คิดมูลค่า

สามารถติดต่อขอทราบเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้บริการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-678-0978 ต่อ 1334 (คุณอรัญจวน), ต่อ 1325 (คุณสุภาภรณ์) และ ต่อ 1320 (คุณยุพิน) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป