Home Page

Slide One

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)

ผสานเทคโนโลยีใหม่กับระบบเดิม ด้วยบริการแบบครบวงจร

Slide One
Slide Two

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)

ผสานเทคโนโลยีใหม่กับระบบเดิม ด้วยบริการแบบครบวงจร

Slide Two
Slide Three

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)

ผสานเทคโนโลยีใหม่กับระบบเดิม ด้วยบริการแบบครบวงจร

Slide Three

WHO WE ARE

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (ซีดีจีเอส) ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator ให้กับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรทั้งการออกแบบระบบเพื่อใช้งานทั่วไปสำหรับองค์กร

WHAT WE DO

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด พัฒนาและปรับปรุงบริการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาประยุกต์ใช้ได้จริงและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐของประเทศไทย


Big Data & Analytics

เพราะทุกคลิกและการลากเมาส์คือข้อมูลดิบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ จึงมีแหล่งข้อมูลดิบมากเหลือคณานับ


Business Intelligence

การตัดสินใจของผู้บริหารที่ผิดพลาดส่วนมากมาจากการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน


Outsourcing Solutions

เราให้บริการด้านการเอาท์ซอสการบริหารจัดการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร


Security

พื้นฐานของงานด้านการรักษาความสงบและบังคับใช้กฎหมายต้องการระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ มีมาตรฐานสูง ใช้งานได้รวดเร็ว

เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร
ทั้งการออกแบบเพื่อรองรับงานเฉพาะด้านและการออกแบบระบบเพื่อใช้งานทั่วไป