ระบบจัดเก็บประวัติและตรวจสอบลายนิ้วมืออาชญากรรม หรือ AFIS ย่อมาจาก Automated Fingerprint Identification System คือ ระบบระบุลายนิ้วมือโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบระบุตัวตนทางชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพดิจิทัลในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลายนิ้วมือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานบังคับกฏหมายทั่วโลก ช่วยในการระบุตัวตนของบุคคลโดยรวดเร็วและแม่นยำตามรูปแบบลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) เช่น ระบบจัดเก็บประวัติและตรวจสอบลายนิ้วมืออาชญากรรม (AFIS) และได้พัฒนาโซลูชัน Smart Law Enforcement ซึ่งเป็นการผสานเทคโนโลยี Mobile Application, Web Service และ Black-list/Watch-list Hub เพื่อช่วยติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบเรียลไทม์ และสามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่น Face Recognition หรือประยุกต์ใช้งานร่วมกับ E-Payment หรือ Secured Transaction

ประโยชน์ที่ได้รับ

มีความแม่นยำสูง

AFIS ให้ความแม่นยำมาก
เป็นพิเศษในการระบุ
ลายนิ้วมือ ลดความ
เสี่ยงในการหาผลเท็จ
หรือผลบวกเท็จลง

ความสะดวกรวดเร็ว

การสืบสวนที่เคยใช้เวลาสัปดาห์หรือเดือนตอนนี้สามารถดำเนินการได้ใน
เร็วกว่านาที ช่วยประหยัดเวลามีค่าในกรณีฉุกเฉิน

การระบุอาชญากร

AFIS ช่วยให้ตำรวจระบุ
และจับกุมผู้ต้องสงสัยโดย
การจับคู่ลายนิ้วมือที่พบที่
สถานที่เกิดเหตุอาชญากร

เพิ่มประสิทธิผลการทำงาน

หลายคดีในอดีตที่ไม่ได้รับ
การปิดคดี เนื่องจาก
ลายนิ้วมือที่ไม่สามารถ
จับคู่ได้แต่สามารถปิดคดีได้
ด้วยข้อมูลวิเคราะห์ของระบบ AFIS ที่มีฐานข้อมูลดิจิทัลที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง​

ความปลอดภัยและการยืนยันตัวตน

นอกเหนือจากการใช้ในการ
บังคับกฏหมาย AFIS ยังใช้สำหรับควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลและ
การเงิน

ความสำเร็จของเรา

โครงการ AFIS 1-5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระบบงาน LiveScan ตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจ (สน.)