เพราะทุกคลิกและการลากเมาส์คือข้อมูลดิบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ จึงมีแหล่งข้อมูลดิบมากเหลือคณานับและการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้นั้น ไม่สามารถใช้วิธีการแบบเดิม ๆ ได้  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ถือเป็นโซลูชันที่ใช้เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายที่รวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลที่มีโครงสร้างบางส่วน และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง มาจากแหล่งที่แตกต่างกันและมีขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่เทราไบต์ (Terabytes) ถึงเซตตาไบต์ (Zettabytes)

ด้วยประสบการณ์ของซีดีจี ซิสเต็มส์ ที่ให้บริการด้านพัฒนาระบบงานบริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร จนถึงการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ให้กับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  เรายังมีโซลูชันให้บริการด้าน Big Data & Analytics ที่ครบวงจร พร้อมบุคคลากรทั้ง Data Scientist, IT Consultant และฝ่ายเทคนิคต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้อย่างแท้จริง มาช่วยให้องค์กรภาครัฐใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทีม Business Intelligence ที่จะสามารถช่วยเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้บริหารองค์กรสามารถนำไปใช้งานได้จริงและทันต่อสถานการณ์

ความสำเร็จของเรา

ะบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) : กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม