Slide

Single Sign-On, a key to cybersecurity

Unlock Effortless Security with OneSign : Seamless Experience Secure Access in
One Click

Log in เพียงครั้งเดียวใช้ได้ครบทุกแอปพลิเคชัน  ใช้งานง่าย สะดวก ลดขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลายของคุณ อีกทั้งเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบยืนยันตัวตนสองรูปแบบ และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง เหมาะกับทุกองค์กรหรือแม้การใช้งานส่วนบุคคล

What’s Single Sign-On (SSO) ?

SSO เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยการใช้ข้อมูลประจำตัว Username และ Password เพียงชุดเดียว ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องจำ Username และ Password ของแต่ละแอปพลิเคชัน ง่ายต่อการใช้งาน ลดขั้นตอนการเข้าถึงระบบ (Login) หรือไม่จำเป็นต้องกรอก Password ซ้ำอีกครั้ง

Slide
Single Sign-On
A Key to
Cybersecurity

OneSign Key Features

Slide
Login Process

• จดจำรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพียงชุดเดียว สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันทั้งหมดขององค์กร

• สร้าง User Experience ใช้งานง่าย สะดวก ลดความซับซ้อน
ในการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร

• บริการแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องดำเนินการ

User Management

• ลงทะเบียนขอใช้บริการด้วยตนเอง Self-Registration

• ตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล

• จัดกลุ่มผู้ใช้งาน

• กำหนด Template สิทธิการใช้บริการ และนโยบายการ
เข้าถึงที่ยืดหยุ่น

Security

• เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยการรับรองความถูกต้องด้วย
MFA ผ่านการตรวจสอบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ทางอีเมล,
LINE และ Mobile Authenticator

• รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยด้วยการสร้างรหัสผ่าน
ให้แข็งแกร่ง

• ผ่านการตรวจสอบช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10

• เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตนเอง

Administration

• กำหนดสถานะของผู้ใช้บริการ (Active / Inactive)

• รีเซ็ตรหัสผ่าน และรีเซ็ต 2FA ผู้ใช้บริการ

• กำหนดนโยบายการสร้างรหัสผ่าน และวันหมดอายุ

• รายงานสำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้งานแบบเรียลไทม์

• เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงเป็นภาพ Data
Analyzer Create Report & Dashboard

How OneSign helps

Connecting with Security

เชื่อมต่อเข้าระบบอย่างปลอดภัย โดยการนำแอปพลิเคชันทั้งหมดไว้ด้านหลังพอร์ทัล SSO ร่วมกับการเปิดใช้งาน Two-factor Authentication (2FA) เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี

Simplified Application access

ให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันสะดวกรวดเร็วบนทุกอุปกรณ์ในทุกที่ที่ต้องการผ่านพอร์ทัล OneSign ด้วยการเข้าระบบด้วย Username & Password
เพียงชุดเดียวสำหรับทุกแอปพลิเคชันที่ต้องการเชื่อมต่อ ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่านจำนวนมากอีกต่อไป

Efficient IT Operation

ช่วยผลักดันการทำ Digital Transformation ขององค์กรให้เกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริง และทำให้ IT Operation มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการ
รวมไดเรกทอรี และแอปพลิเคชันที่มีด้วยการบริหารแบบศูนย์กลาง
และสามารถบริหารผู้ใช้งานอัตโนมัติ เช่น การเพิ่มหรือลดบุคลากร
ในระบบ ที่สำคัญไม่ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องการ Reset Password ให้
พนักงานอีกต่อไป

OneSign from Anywhere and Anytime

พนักงานสามารถเปิดให้บริการและปรับแก้ไขด้วยตนเองได้ สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ต้องการและทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว