บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ สำหรับการใช้งาน ในรูปแบบเฉพาะทาง โดยเป็นการดูแลแบบครบวงจร ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Tailor-Made Solution)

ความสำเร็จของเรา

ระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ : สำนักงบประมาณ

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ระบบสารสนเทศเพื่อออกใบอนุญาตและวางแผนการทำงาน :
กรมปศุสัตว์