โอกาสการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้บริหารส่วนมากมาจากการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงการประมวลผลข้อมูลที่ล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน ระบบ Business Intelligence จึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะสามารถทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารมาไว้ในที่เดียวกัน

ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS) ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบโดยเน้นการใช้งานที่ง่ายและสะดวก นำเสนอในรูปแบบ Dashboard ที่เหมาะทั้งกับ War Room และการใช้งานประจำวันของผู้บริหาร นอกจากนี้ระบบ Business Intelligence ยัง สามารถจัดสร้างระบบแจ้งเตือน (Alert System) เพื่อให้ผู้บริหารไม่พลาดต่อการตัดสินใจที่สำคัญๆ อาทิ ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงวันปิดโครงการรายงานสถิติจำนวนประชากร ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างพื้นที่ โดยระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติของค่าใดค่าหนึ่งได้อีกด้วย เป็นต้น

ความสำเร็จของเรา

พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการบริหาร : สำนักงานศาลปกครอง