CDG Systems Ltd.

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ก่อตั้งเมื่อปี 2511 ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator ให้กับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรทั้งการออกแบบระบบเพื่อใช้งานสำหรับองค์กร เช่น ระบบบริหารองค์กรและหน่วยงาน ระบบบุคลากร ระบบบัญชี ระบบธุรการ รวมทั้งการออกแบบระบบเพื่อรองรับการทำงานเฉพาะด้าน เช่น ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ โครงการพัฒนาระบบชำระภาษีรถ (เลื่อนล้อต่อภาษี) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS)  เป็นต้น 

กว่า 55 ปีที่ผ่านมา CDGS บริการดูแลครบกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบโครงการ  ทั้งวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งจัดอบรมให้ผู้ใช้งานทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

CDGS พร้อมด้วยบุคลากรกว่า 300 คน ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงการดูแลหลังการขายครอบคลุมทั่วไทย จึงสามารถรับประกันในคุณภาพและมาตรฐานของงานที่ได้รับด้วยความพึงพอใจ 

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาระบบทำให้ CDGS ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งานและนำความชำนาญดังกล่าวมาพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปออกสู่ตลาดในชื่อผลิตภัณฑ์ FlowSoft ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถใช้งานระบบทั่วไปได้ในเวลาอันรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย 

Vision

Thailand most trusted technology solutions
and services provider

Mission

Business: สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าหลัก (Strategic Customers) ตั้งเป้าหมายด้านเทคโนโลยีในระยะยาวร่วมกันรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ 80% เพิ่มรายได้และผลกำไร 10% ต่อปี และธุรกิจใหม่สร้างรายได้ 10% ต่อปี ภายในปี 2027

Technology: สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอก ผ่านการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดี ให้แก่ลูกค้า​

People: เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่นิสิต/นักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด (Employer of Choice) ภายใน
ปี 2028

Sustainability: ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) มีโครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง ESG อย่างน้อย 10% ของโครงการทั้งหมด​

Core Values

DRIVEN

ไม่หยุดก้าว มุ่งหน้าเติบโต​

OPTIMISTIC

คิดบวก สร้างแรงบันดาลใจ​

PERSISTENT

มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อ​

EMPATHY

เข้าใจ ใส่ใจ เปิดกว้าง

Brand Mantra

Technology for A
Better Society

“เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น”

Standard Build Trust

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (ซีดีจีเอส) นำระบบบริหารคุณภาพ ISO มาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารการจัดการคุณภาพครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำข้อเสนอการออกแบบระบบการติดตั้งการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตลอดจนบริการหลังการขายสำหรับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integration ทั้งหมด ขณะเดียวกันซีดีจีเอสยังได้นำระบบมาตรฐานอื่น ๆ มาร่วมใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานในส่วนของการพัฒนาระบบเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การผลิตและกระบวนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีลำดับในการได้รับการรับรองดังนี้

พ.ศ. 2566

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
CMMI V2.0 Level 3

พ.ศ. 2565

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 29110-4-1:2018

พ.ศ. 2564

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2015 (UKAS/NACX)

พ.ศ. 2558

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
CMMI V1.3 Level 2

พ.ศ. 2552

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2008

พ.ศ. 2546

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2000

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้