ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน C-Drive MyCar ะบบวิเคราะห์เซ็นเซอร์การทำงานของเครื่องยนต์ ตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งานของรถ แอปพลิเคชันทำหน้าที่อ่านค่าความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์จาก ECU ของรถโดยตรงผ่านอุปกรณ์ส่งสัญญาณ OBDII  สามารถแจ้ง Error code พร้อมตำแหน่งเกิดเหตุไปยังบุคคลใกล้ชิดทันทีเมื่อรถเกิดเหตุขัดข้อง ตัวแอปพลิเคชันยังมีระบบแจ้งเตือนตำแหน่งกล้องตรวจจับความเร็วที่มีความแม่นยำและครอบคลุมทั่วประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : C-Drive MyCar