ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประกอบกิจการที่ต้องขอรับบริการจากกรมสวัสดิการฯ เช่น ขอต่อใบอนุญาต, ขึ้นทะเบียนหน่วยงาน ต่ออายุประกอบธุรกิจ หรือยื่นคำร้อง สามารถดำเนินการผ่านระบบ e-Service ได้ตลอด 24 ชม. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางให้กับประชาชน