ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เป็นอีกหนึ่งระบบที่เราได้พัฒนาโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง2ระบบของกรม ปศุสัตว์เข้าด้วยกันได้แก่ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ (e-Service) ใช้สำหรับการออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการออกใบ อนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า–ออกภายในหรือผ่านราชอาณาจักรและระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ที่ช่วยระบุตัวตนของปศุสัตว์ประวัติของสัตว์เพื่อวางแผนควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดตลอดจนวางแผนการผลิตปศุสัตว์ของไทยซึ่งจากการเชื่อมโยงทั้ง2ระบบเข้าด้วยกันทำให้หน่วยงานตรวจรับสัตว์ผ่านด่านมีข้อมูลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและช่วยให้การผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซีดีจีเอสที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบe-Movementตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ต่อยอดระบบงานเดิมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยยกระดับ การให้บริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk) ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริหารภาครัฐจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)ประเภทพัฒนาการบริการ “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 ผลงาน “ระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ ผ่านด่านกักกันสัตว์ (e-Movement Smart Kiosk)”