ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เป็นอีกหนึ่งระบบที่เราได้พัฒนา โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 2 ระบบของกรมปศุสัตว์เข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ (e-Service) ใช้สำหรับการออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า – ออกภายใน หรือผ่านราชอาณาจักร และระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ที่ช่วยระบุตัวตนของปศุสัตว์ ประวัติของสัตว์ เพื่อวางแผน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคระบาด ตลอดจนวางแผนการผลิตปศุสัตว์ของไทย ซึ่งจากการเชื่อมโยงทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกันทำให้หน่วยงานตรวจรับสัตว์ผ่านด่านมีข้อมูลสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และช่วยให้การผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซีดีจีเอสที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ e-Movement ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ต่อยอดระบบงานเดิมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยยกระดับการให้บริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk ) ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริหารภาครัฐ จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภทพัฒนาการบริการ “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. 2562  ผลงาน “ระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ ผ่านด่านกักกันสัตว์ (e-Movement Smart Kiosk)”