การจัดทำระบบสารสนเทศให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดศูนย์ปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงการจัดทำระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลการเกษตรได้แบบบูรณาการ เชื่อมโยง กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจการวางแผนและสื่อสารกับเกษตรกรอีกทั้งช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ระบบ e-Operation เป็นระบบบริหารการปฏิบัติงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไม่เพียงเท่านี้ยังนำเทคโนโลยีมาใช้สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะช่วยให้ภาครัฐทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาคเกษตรได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การชลประทาน เป็นต้น