ประสบการณ์จากการให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มามากกว่า 20 ปี เริ่มต้นจากการรับจ้างเขียนโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงต่างๆ และ หน่วยงานภายใต้กระทรวง ที่ต้องจัดส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าทำการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาออกแบบโปรแกรมฯ จะใช้เวลาที่ยาวนานมาก จึงเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรคน ทรัพยากรเงินเป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการที่แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมฯ เป็นของหน่วยงานเอง จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของภาครัฐบาลอย่างมหาศาล ประกอบกับประสบการณ์ตรงของทางบริษัทฯ ที่รับจ้างเขียนโปรแกรมที่ตรงตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ ทางบริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเป็นการลงทุนด้านการเขียนโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบสำเร็จรูป และนำไปเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในราคาที่ประหยัดมากกว่าการจ้างเขียนโปรแกรมเองเป็นอย่างมาก เพราะเพียงแค่ทางหน่วยงานราชการจ่ายค่าบำรุงรักษารายปี ทางบริษัทฯ จะดำเนินการ Upgrade โปรแกรม Version ล่าสุดให้ได้ใช้งานให้มีความทันสมัย และ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด เพราะตลอดระยะเวลาที่ทางหน่วยงานใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล และ นำมาพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริงจากผู้ใช้งานจริง อย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.cdgs.co.th/flowsoft/?page_id=1805