ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS) ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายให้บริการประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยการร่วมสร้างระบบที่ใช้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งแต่กระบวนการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษผู้กระทำความผิด เช่น โครงการใช้โมบายแอปพลิเคชันในรถยนต์สายตรวจที่ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด หรือแท็บแล็ตที่ติดตั้งอยู่ในรถ เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบและความปลอดภัยของประชาชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS) ยังได้จัดทำระบบและเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตขับรถให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหางานด้านการจราจร ที่ช่วยบันทึกประวัติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ และบันทึกคะแนนผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบงานออนไลน์ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ ระบบข้อมูลใบอนุญาตขับรถ ระบบข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ ระบบข้อมูลจราจร เพื่อใช้สนับสนุนการตรวจสอบประวัติของยานพาหนะและคดีอุบัติเหตุจราจร การแจ้งอายัดรถ สามารถตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมผู้ขับรถได้ทันท่วงที จึงถือได้ว่าเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ 2 หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน