ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS)  ได้ดูแลการย้ายศูนย์ข้อมูล MOJ Data Center และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนาออกแบบระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง  (MOJ Cloud) แห่งใหม่รองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งยังดูแลระบบแบบครบวงจรทั้งการจัดการด้านเครือข่าย (Network) ด้านความปลอดภัย (Security) พร้อมทั้งออกแบบติดตั้งระบบ DR-site ให้กับหน่วยงาน