กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารบนลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 

ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS)  ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาระบบข้อมูลดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วงและมีข้อมูลที่ถูกต้อง
 

เราได้ร่วมทำการวิจัยและเป็นที่ปรึกษาในการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานต่างๆ รวมถึงการประมวลผล มีความแม่นยำโดยปราศจากข้อผิดพลาด สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูล และฟังก์ชันที่สำคัญๆ ได้
 

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบและขยายฐานข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ การสืบค้น เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการประวัติ เป็นต้น

ผลจากการพัฒนาระบบนี้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นอย่างดี ข้อมูลลายนิ้วมือของสำนักงานตำรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น