ความมั่นคงของประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่สามารถผิดพลาดได้ซีดีจีเอสได้รับความไว้วางใจและมอบหมายจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการคิดค้นและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบและกระบวนการตรวจสอบคนเข้าเมืองทั้งนี้เพื่อให้ระบบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบข้อมูลและติดตามประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศมีความทันสมัยและได้มาตรฐานในระดับสากล

ซีดีจีเอส ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ ตลอดจนจัดหาฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายที่พร้อมรองรับและใช้งานซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตรวจคนเข้าเมืองกับด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศได้อย่างรวดเร็ว