การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการประชุมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการบริหารงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะรัฐมนตรี ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ซีดีจีเอส ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดทำโครงการซื้อขายและติดตั้งระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) โดยร่วมปรึกษาเพื่อวางแผนออกแบบวิธีดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์และเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมและย้ายขั้นตอนในการดำเนินงานและการจัดการประชุมทั้งระบบให้มาอยู่ในรูปแบบการทำงานแบบออนไลน์เริ่มตั้งแต่การจัดการเอกสารการเสนอเรื่องจากส่วนราชการเจ้าของเรื่องการเสนอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดระเบียบวาระการประชุมรวมจนถึงการแจ้งมติต่อคณะรัฐมนตรีผ่านระบบออนไลน์ซึ่งทำให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการประชุมที่ต้องใช้งานร่วมกันกับส่วนราชการอื่นๆส่งผลให้การทำงานมีความรวดเร็วพร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในงานพิมพ์เกี่ยวกับเอกสารการประชุมที่ซ้ำซ้อนลงไปได้