ซีดีจีเอส ได้มีโอกาสพัฒนาระบบงานในการทำงานของสำนักงบประมาณ ในโครงการจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงและขยายผลระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) โดยได้ทำการออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) เพื่อให้สำนักงบประมาณได้ทำงานบนระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงบประมาณของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลอย่างบูรณาการ

ระบบนี้สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณโดยเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS และการติดตามประเมินผล