ซีดีจีเอสมีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้ใน “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน” ของกรมการขนส่งทางบกโดยให้คำปรึกษาออกแบบพัฒนาระบบโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยให้กับหน่วยงานส่วนกลางของกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในหลายจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการออกแบบระบบงานหลักด้านการบริการประชาชนและจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralize) ด้วยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ตลอดจนระบบเครือข่ายและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมบริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานและการปฏิบัติงานให้เหมาะสมการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการช่วยให้ขั้นตอนการติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและภาษีรถยนต์การขนส่งตลอดจนใบอนุญาตขับรถยนต์ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนได้อย่างชัดเจน