ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น นานาประเทศจึงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารและสินค้าเกษตร จึงได้เพิ่มข้อกำหนดและยกระดับมาตรฐานต่างๆ ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประเภทอาหารและสินค้าเกษตร อาทิ การตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประเภทอาหารและสินค้าเกษตร ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศนั้นมีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร

ซีดีจีเอส ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประมง การปศุสัตว์ และพืช จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสินค้ากลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มพืช เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบแบบย้อนกลับในระบบห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร และทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันหามาตรการและวิธีแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก