สำนักงานศาลปกครอง เป็นองค์กรตุลาการที่มีภารกิจและบทบาทในการตรวจสอบและควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง เพื่อให้การกระทำการหรือมีคำสั่งให้เป็นไปโดยชอบของกฎหมาย การพิจารณาตัดสินแต่ละครั้งของสำนักงานศาลปกครอง เป็นการตัดสินใจที่มีความสำคัญต่อความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่รัฐสภาได้บัญญัติขึ้น

ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS)  ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการบริหารของสำนักงานศาลปกครอง โดยการออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของศาลปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการนำระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) มาช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการพิจารณา ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหารสามารถทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว