ตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมา

เพื่อเสริมสร้างความสามารถและการให้บริการขององค์กรทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร ทั้งการออกแบบเพื่อรองรับงานเฉพาะด้านและการออกแบบระบบเพื่อใช้งานทั่วไป เช่น ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ ระบบจองตั๋วออนไลน์ ระบบการบริหารองค์กร ระบบบุคลากร ระบบธุรการ ระบบบัญชี ระบบสารบรรณ เป็นต้น

ตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมา ได้แก่


1. ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารบนลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ซีดีจีเอส ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาระบบข้อมูลดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วงและมีข้อมูลที่ถูกต้อง
เราได้ร่วมทำการวิจัยและเป็นที่ปรึกษาในการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานต่างๆ รวมถึงการประมวลผล มีความแม่นยำโดยปราศจากข้อผิดพลาด สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูล และฟังก์ชันที่สำคัญๆ ได้
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบและขยายฐานข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ การสืบค้น เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการประวัติ เป็นต้น

ผลจากการพัฒนาระบบนี้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นอย่างดี ข้อมูลลายนิ้วมือของสำนักงานตำรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น

2. ระบบสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซีดีจีเอส ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายให้บริการประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยการร่วมสร้างระบบที่ใช้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งแต่กระบวนการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษผู้กระทำความผิด เช่น โครงการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในรถยนต์สายตรวจที่ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด หรือแท็บแล็ตที่ติดตั้งอยู่ในรถ เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบและความปลอดภัยของประชาชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ซีดีจีเอส ยังได้จัดทำระบบและเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตขับรถให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหางานด้านการจราจร ที่ช่วยบันทึกประวัติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ และบันทึกคะแนนผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบงานออนไลน์ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ ระบบข้อมูลใบอนุญาตขับรถ ระบบข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ ระบบข้อมูลจราจร เพื่อใช้สนับสนุนการตรวจสอบประวัติของยานพาหนะและคดีอุบัติเหตุจราจร การแจ้งอายัดรถ สามารถตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมผู้ขับรถได้ทันท่วงที จึงถือได้ว่าเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ 2 หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน

3. ระบบเว็บท่า (Web Portal) : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานและบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
ซีดีจีเอส ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการจัดทำระบบเว็บท่า (Web Portal) และระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของกระทรวงคมนาคม (MOI Web Portal and Government Data Exchange) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการอันดับต้นๆ ของภาครัฐที่มีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับเว็บท่า โดยได้พัฒนาระบบงานเว็บบริการ (Web Service) เพื่อให้บริการประชาชนผ่านเว็บท่าของกระทรวงคมนาคม โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นหลักในการติดต่อขอใช้บริการ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้จากกรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด ตลอดจนมีการพัฒนาฟังก์ชั่นเฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้เข้าชม ช่วยลดความวุ่นวายในด้านเอกสารและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อโดยตรง

4. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน : กรมการขนส่งทางบก

ซีดีจีเอส มีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้ใน “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน” ของกรมการขนส่งทางบก โดยให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย ให้กับหน่วยงานส่วนกลางของกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการออกแบบระบบงานหลักด้านการบริการประชาชน และจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralize) ด้วยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนระบบเครือข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมบริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานและการปฏิบัติงานให้เหมาะสม การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการช่วยให้ขั้นตอนการติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและภาษีรถยนต์ การขนส่ง ตลอดจนใบอนุญาตขับรถยนต์ ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนได้อย่างชัดเจน

5. ระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ : สำนักงบประมาณ

ซีดีจีเอส ได้มีโอกาสพัฒนาระบบงานในการทำงานของสำนักงบประมาณ ในโครงการจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงและขยายผลระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) โดยได้ทำการออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) เพื่อให้สำนักงบประมาณได้ทำงานบนระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงบประมาณของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลอย่างบูรณาการ
ระบบนี้สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณโดยเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS และการติดตามประเมินผล

6. ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น นานาประเทศจึงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารและสินค้าเกษตร จึงได้เพิ่มข้อกำหนดและยกระดับมาตรฐานต่างๆ ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประเภทอาหารและสินค้าเกษตร อาทิ การตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประเภทอาหารและสินค้าเกษตร ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศนั้นมีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
ซีดีจีเอส ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประมง การปศุสัตว์ และพืช จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสินค้ากลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มพืช เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบแบบย้อนกลับในระบบห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร และทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันหามาตรการและวิธีแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก

7. ระบบจัดการเอกสารการประชุมแบบออนไลน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นการประชุมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการบริหารงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรี จึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะรัฐมนตรี ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ซีดีจีเอส ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดทำโครงการซื้อขายและติดตั้งระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) โดยร่วมปรึกษาเพื่อวางแผน ออกแบบวิธีดำเนินงาน พัฒนาซอฟต์แวร์ และเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม และย้ายขั้นตอนในการดำเนินงานและการจัดการประชุมทั้งระบบให้มาอยู่ในรูปแบบการทำงานแบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การจัดการเอกสาร การเสนอเรื่องจากส่วนราชการเจ้าของเรื่อง การเสนอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบวาระการประชุม รวมจนถึงการแจ้งมติต่อคณะรัฐมนตรีผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการประชุมที่ต้องใช้งานร่วมกันกับส่วนราชการอื่นๆ ส่งผลให้การทำงานมีความรวดเร็วพร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในงานพิมพ์เกี่ยวกับเอกสารการประชุมที่ซ้ำซ้อนลงไปได้

8. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการบริหาร : สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง เป็นองค์กรตุลาการที่มีภารกิจและบทบาทในการตรวจสอบและควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง เพื่อให้การกระทำการหรือมีคำสั่งให้เป็นไปโดยชอบของกฎหมาย การพิจารณาตัดสินแต่ละครั้งของสำนักงานศาลปกครอง เป็นการตัดสินใจที่มีความสำคัญต่อความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่รัฐสภาได้บัญญัติขึ้น
ซีดีจีเอส ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการบริหารของสำนักงานศาลปกครอง โดยการออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของศาลปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการนำระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) มาช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการพิจารณา ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหารสามารถทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

9. ระบบตรวจสอบคนเข้าเมือง : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ความมั่นคงของประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่สามารถผิดพลาดได้ ซีดีจีเอสได้รับความไว้วางใจและมอบหมายจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการคิดค้นและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบและกระบวนการตรวจสอบคนเข้าเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบข้อมูลและติดตามประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศ มีความทันสมัยและได้มาตรฐานในระดับสากล
ซีดีจีเอส ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ ตลอดจนจัดหาฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายที่พร้อมรองรับและใช้งาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตรวจคนเข้าเมืองกับด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศได้อย่างรวดเร็ว

10. ระบบบริการชำระภาษี : กรมการขนส่งทางบก

ซีดีจีเอส ได้รับความไว้วางใจจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการรับชำระภาษีทั่วไทย ไม่จำกัดภูมิลำเนา สามารถชำระภาษีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทุกภาคทั่วประเทศไทย ต่อด้วยการพัฒนาระบบบริการ One Stop Service ชำระภาษีรถ ณ จุดเดียว โดยใช้เวลาเพียง 3 – 5 นาทีที่เทสโก้โลตัส จนมาถึงโครงการเลื่อนล้อต่อภาษี ด้วยการขับรถผ่านช่องทางรับชำระภาษีรถประจำปีโดยไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถเพื่อลงไปติดต่อกับหน่วยงาน การพัฒนาบริการให้ประชาชนยังมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าด้วยโครงการช็อปให้พอแล้วต่อภาษี โดยให้บริการที่ห้างบิ๊กซี

ตลอดจนระบบชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บเพจได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้งานง่าย เนื่องจากตัวระบบมีการแสดงรายละเอียด ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทราบก่อนใช้งานจริง ปลอดภัยด้วยระบบลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน ซึ่งระบบจะจัดส่งรหัสสมาชิกและรหัสผ่านให้ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลรถของตนเอง รวมทั้งค่าภาษีรถอย่างถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถซื้อประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ผ่านทางระบบได้อีกด้วย การชำระเงินสามารถชำระผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ร่วมโครงการ การหักเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ร่วมโครงการ และบัตรเครดิตวีซ่าทุกธนาคาร รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้อีกด้วย เมื่อผ่านการชำระเงินเรียบร้อยผู้ใช้บริการจะได้รับป้ายวงกลมทางไปรษณีย์จากกรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ ระบบยังมีการแจ้งเตือนการชำระภาษีรถประจำปีในปีต่อไปผ่านทางอีเมล์ให้กับผู้ชำระภาษีรถด้วย

11. ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การจัดทำระบบสารสนเทศให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดศูนย์ปฏิบัติการ โดยเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงการจัดทำระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลการเกษตรได้แบบบูรณาการ เชื่อมโยง กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน และสื่อสารกับเกษตรกร อีกทั้งช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ระบบ e-Operation เป็นระบบบริหารการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

ไม่เพียงเท่านี้ ยังนำเทคโนโลยีมาใช้สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะช่วยให้ภาครัฐทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาคเกษตรได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การชลประทาน เป็นต้น

12. ระบบสารสนเทศเพื่อออกใบอนุญาตและวางแผนการทำงาน : กรมปศุสัตว์

ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เป็นอีกหนึ่งระบบที่เราได้พัฒนา โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 2 ระบบของกรมปศุสัตว์เข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ (e-Service) ใช้สำหรับการออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า – ออกภายใน หรือผ่านราชอาณาจักร และระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ที่ช่วยระบุตัวตนของปศุสัตว์ ประวัติของสัตว์ เพื่อวางแผน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคระบาด ตลอดจนวางแผนการผลิตปศุสัตว์ของไทย ซึ่งจากการเชื่อมโยงทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกันทำให้หน่วยงานตรวจรับสัตว์ผ่านด่านมีข้อมูลสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และช่วยให้การผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น