เพื่อเสริมสร้างความสามารถและการให้บริการขององค์กรทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรทั้งการออกแบบเพื่อรองรับงานเฉพาะด้านและการออกแบบระบบเพื่อใช้งานทั่วไปเช่นระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ ระบบจองตั๋ว ออนไลน์ ระบบการบริหารองค์กร ระบบบุคลากร ระบบธุรการ ระบบบัญชี ระบบสารบรรณ เป็นต้น

 

เราได้ร่วมทำการวิจัยและเป็นที่ปรึกษาในการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ รวมถึงการประมวลผลมีความแม่นยำโดยปราศจากข้อผิดพลาดสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและฟังก์ชันสำคัญได้

ซีดีจีเอสได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายให้บริการประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยการร่วมสร้างระบบที่ใช้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่กระบวนการป้องกันปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นโครงการการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในรถยนต์สายตรวจที่ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างรวดเร็วเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบและความปลอดภัยของประชาชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ซีดีจีเอสได้รับความไว้วางใจให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการจัดทำระบบเว็บท่า (WebPortal) และระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของกระทรวงคมนาคม (MOIWebPortalandGovernmentDataExchange) เพื่อให้บริการประชาชนผ่านเว็บท่าของกระทรวงคมนาคมตลอดจนมีการพัฒนาฟังก์ชั่นเฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้เข้าชมช่วยลดความวุ่นวายในด้านเอกสารและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อโดยตรง

ซีดีจีเอสมีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้ใน “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน” ของกรมการขนส่งทางบกโดยให้คำปรึกษาออกแบบพัฒนาระบบโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยให้กับหน่วยงานส่วนกลางของกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในหลายจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการออกแบบระบบงานหลักด้านการบริการประชาชน

ซีดีจีเอสได้มีโอกาสพัฒนาระบบงานในการทำงานของสำนักงบประมาณในโครงการจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงและขยายผลระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์โดยได้ทำการออกแบบพัฒนาจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สำนักงบประมาณได้ทำงานบนระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

ซีดีจีเอสได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประมงการปศุสัตว์และพืชจัด ทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสินค้ากลุ่มประมงกลุ่ม ปศุสัตว์และกลุ่มพืชเพื่อร่วมมือกันหามาตรการและวิธีแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก

ซีดีจีเอสได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดทำโครงการซื้อขายและติดตั้งระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) โดยร่วมปรึกษาเพื่อวางแผนออกแบบวิธีดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์และเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมการจัดการประชุมทั้งระบบให้มาอยู่ในรูปแบบการทำงานแบบออนไลน์ตั้งแต่การจัดการเอกสารการเสนอการจัดระเบียบวาระการประชุมรวมจนถึงการแจ้งมติต่อคณะรัฐมนตรีผ่านระบบออนไลน์สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการประชุมที่ต้องใช้งานร่วมกันกับส่วนราชการอื่นๆ

ซีดีจีเอสได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการบริหารของสำนักงานศาลปกครอง โดยการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของศาลปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการนำระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) มาช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการพิจารณา ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหารสามารถทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ซีดีจีเอสได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ตลอดจนจัดหาฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายที่พร้อมรองรับและใช้งานซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตรวจคนเข้าเมืองกับด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ซีดีจีเอสได้รับความไว้วางใจจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการรับชำระภาษีทั่วไทยไม่จำกัดภูมิลำเนาสามารถชำระภาษีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งต่อด้วยการพัฒนาระบบบริการ One Stop Service ชำระภาษีรถณจุดเดียวโดย ใช้เวลาเพียง 3–5 นาทีที่เทสโก้โลตัส จนมาถึงโครงการเลื่อนล้อต่อภาษี ด้วยการขับรถผ่าน ช่องทางรับชำระภาษีรถประจำปีโดยไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถเพื่อลงไปติดต่อกับหน่วยงาน

การจัดทำระบบสารสนเทศให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดศูนย์ปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงการจัดทำระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตรของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อีกทั้งช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่งระบบที่เราได้พัฒนาข้อมูลของกรมปศุสัตว์ได้แก่ระบบมาตรฐานปศุสัตวใช้สำหรับการออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกภายในหรือผ่านราชอาณาจักรและระบบการทำ เครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ที่ช่วยระบุตัวตนของปศุสัตว์ประวัติของสัตว์เพื่อวางแผนควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดตลอดจนวางแผนการผลิตปศุสัตว์ของไทย

ซีดีจีเอสได้ดูแลระบบวิเคราะห์สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงทำนายประพฤตินิสัยทำนายโอกาสของผู้ที่จะกระทำผิดซ้ำรายบุคคลแสดงปัจจัยหรือสาเหตุที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำออกแบบโปรแกรมแก้ไขบำบัดผู้กระทำความผิดระดับรายบุคคลให้มีความเหมาะสมปรับพฤติกรรมลดการกระทำผิดซ้ำ พัฒนากระบวนการกลับคืนสู่สังคม สร้างทักษะอาชีพ ให้สามารถออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกอบกิจการที่ต้องขอรับบริการจากกรมสวัสดิการฯ เช่น ขอต่อใบอนุญาต, ขึ้นทะเบียนหน่วยงาน ต่ออายุประกอบธุรกิจ หรือยื่นคำร้อง สามารถดำเนินการผ่านระบบ e-Service ได้ตลอด 24 ชม. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางให้กับประชาชน