Purchasing

ระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง​

ระบบควบคุมดูแลด้านจัดชื้อ / จัดจ้าง ของหน่วยงาน ออกแบบระบบรองรับตามพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560​

 

  • ออกแบบรองรับตามพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
  • จัดการทะเบียนผู้ประกอบการ การเสนอราคา รายชื่อผู้ทิ้งงาน​
  • เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งผูกพันงบประมาณ​
  • จัดทำรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง​
  • ทะเบียนข้อมูลวิธีการประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก​
  • ส่งใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างผ่านทางอีเมลให้ผู้ประกอบการได้​
  • จัดการข้อมูลสัญญา ข้อมูลงวดงาน การขยายเวลาการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง แนบไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ​
  • จัดการหลักประกัน ได้ทั้ง หลักประกันซอง หลักประกัน สัญญา หลักประกันผลงาน​
  • เชื่อมโยงการตรวจรับ เพื่อรับวัสดุขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ส่งคู่บัญชีเจ้าหนี้และเบิกจ่าย