CALAS-2

Electronic
Correspondence

Ready-To-Use
New Innovation Software

FlowSoft ระบบงานสำเร็จรูปที่ช่วยพัฒนางาน Back Office ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีด้วยกัน 3 โปรแกรมคือ

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ FlowSoft มีความถูกต้องตรงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับล่าสุดปี 2564 สนับสนุนนโยบายภาครัฐให้สามารถบริหารงานเอกสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็นสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) และยังใช้งานร่วมกับ Certificate Authority (CA) ในการลงนามสั่งการ รองรับการยืนยันตัวตนด้วย AD และ LDAP ได้อีกด้วย

ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริหารและจัดการงานเอกสารสำคัญต่างๆขององค์กรสู่รูปแบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบงานที่มีความคล่องตัวและปลอดภัยมากขึ้นจึงมี Function การใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ในลักษณะ Collaboration เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งรายบุคคล และกลุ่มบุคคล

ระบบที่ช่วยจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรมีเครื่องมือสนับสนุนการบริหารและจัดการทรัพยากรต่างๆในการจัดประชุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สะดวกต่อการใช้งานของผู้บริหาร และง่ายต่อการปรับตัวใช้งานระบบของบุคลากรทุกระดับในองค์กร

ติดต่อเพิ่มเติม http://www.cdgs.co.th/flowsoft/