โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพ โปรแกรมเมอร์

1.กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในชั้นปี 3 หรือปี 4 ในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7

3. มีใจรักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์