Inventory System

ระบบวัสดุคงคลัง​

ระบบควบคุมบันทึก การรับ/จ่าย/คืนวัสดุภายในหน่วยงาน รายงานความเคลื่อนไหว แสดงยอดคงเหลือของวัสดุสามารถกำหนดการจัดหา สั่งซื้อ และจำนวน ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน​

 

•  กำหนดคลังวัสดุได้หลายคลัง ​

• จัดการรายการวัสดุ หน่วยจ่าย จุดสั่งซื้อวัสดุ (จุดต่ำสุด สูงสุด) แยกอิสระในแต่ละคลัง​

• ใช้การสร้างรหัสพัสดุตามระบบ FSN ​

• จัดการสถานที่เก็บวัสดุ แยกเป็นระดับ โซน ตู้ ชั้น ล๊อก​

• ควบคุมการรับจ่ายวัสดุแบบ FIFO ​

• กำหนดผู้ดูแลคลังวัสดุได้ตามต้องการ​

• รับ – จ่ายวัสดุได้หลายวิธี ​

• สรุปรายการวัสดุ ปิดประจำเดือนแยกตามคลัง ​

• รองรับการตรวจนับวัสดุ​