Human Resource Management

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การจัดการวัดผลการปฏิบัติงาน มีกระบวนงานครอบคลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยงานรัฐมากที่สุด ​

• มีกระบวนงานครอบคลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยงานรัฐมากที่สุด ​

• ส่วนราชการสามารถวางแผนกรอบอัตรากำลังได้  ​

• ครอบคลุมกระบวนการงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ​

• จัดเก็บประวัติบุคลากร (ก.พ.7)​

• เลื่อนเงินเดือน คำนวณค่าล่วงเวลา​

• วางแผนพัฒนาบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรม ​