Fixed Assets Management

ระบบสินทรัพย์ถาวร

ระบบควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดของหน่วยงาน โดยจัดทำทะเบียนควบคุม บริหาร การรับสินทรัพย์ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์​

 

• สร้างรหัสพัสดุตามระบบ FSN ใช้ QR Code, บาร์โค้ด เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและรวดเร็วยิ่งขึ้น

• จัดการทะเบียนคุมสินทรัพย์ ​

• บริหารจัดการได้ทั้ง สินทรัพย์มีตัวตน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน​

• รับสินทรัพย์ถาวร ได้หลายวิธี เช่น จากการจัดซื้อรับระหว่างทำ รับตรงไม่ผ่านจัดซื้อ​

• บริหารงานโอนย้าย ยืมและคืนสินทรัพย์ถาวร​

• บริหารงานซ่อมบำรุง ​

• คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์แบบรายวัน และตัดจำหน่าย​

• สร้างคู่บัญชีความเคลื่อนไหวและค่าเสื่อมราคาส่งเข้าบัญชีแยกประเภท​

•  รลงนามอนุมัติเอกสารผ่านระบบได้ ช่วยให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ​