Financial Management

ระบบบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน ทำรายการรับ – จ่ายเงิน  รวมถึงข้อมูลทะเบียนธนาคาร เงินยืม และเงินทดรอง ​

 

• ออกแบบระบบโดยคำนึงถึงรูปแบบการทำงานภายในองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน​

• ระบบการจัดการใบเสร็จ รับเข้าสต๊อก เบิกใช้เข้าจุดรับเงิน ยกเลิกใบเสร็จ​

• จัดการข้อมูลใบเสร็จ และข้อมูลเช็ค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

• ส่งข้อมูลการจ่ายเงินเจ้าหนี้ให้กับธนาคารเป็นผู้ทำจ่ายได้​

• รองรับกระบวนการปิดจุดรับเงินเพื่อนำส่ง ตามลำดับชั้น​

• พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้​

• สร้างไฟล์ ภ.ง.ด. 2, 3 และ 53 ตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด​

• เชื่อมโยงสร้างรายการ รับเงิน จ่ายเงิน ฝาก ถอน เพื่อลงบัญชีแยกประเภท​

• ระบบบริหารเงินยืม เงินทดรอง​