สืบค้นเรียกดูแสดงผลข้อมูล Log ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขสำคัญ เช่นSource/Destination IP Address, Time and Date, Source/Destination Port Numbers, Specify Conditions, Key word รวมถึงการสืบค้นแบบ Full-text Search