เก็บรวบรวมบับทึกข้อมูลการจราจรหรือเหตุการณ์ (Log Events) ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ หรือ เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ เช่น Network Devices, Firewall, Switch, Network System, Operating System, Database System โดยการรับค่าจาก Syslog, Non-Syslog (Agent)