CDGS ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกํากับกิจการพลังงาน (Data Science and Analytics)

วันที่ 23 พ.ค.66 คุณปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้บริหารบริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกํากับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน โดย CDGS เป็นผู้ร่วมพัฒนาระบบภายใต้โครงการดังกล่าวให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)