โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 7

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพ โปรแกรมเมอร์

2.พัฒนาบุคลากรทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพต่อไป

3.พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นพนักงานของบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

เป้าประสงค์ในการคัดสรรนักศึกษาเข้าอบรม

1.จัด Overview และสอบข้อเขียน เรียกว่า “Open House” จำนวน 2 รอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกรอบที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมได้

2.สอบสัมภาษณ์       (นักศึกษาที่ผ่านข้อเขียน ประมาณ 100-120 คน)

3.ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร ฯ จำนวน 60  คน

จัดอบรมหลักสูตร Enterprise Java Web Application ประกอบวิชาดังนี้

1.Java Fundamentals (Java SE)

2.Java Server Faces Fundamentals (JSF)

3.Enterprise JavaBeans Fundamentals (EJB)