Home

Image is not available
Image is not available

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่นที่ 4.0เป็นนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์
สําเร็จรูป คุณลักษณะเป็นระบบงานสารบรรณหน่วยงานภาครัฐ* สําเร็จรูป ที่ช่วยพัฒนาระบบการทํางานสารบรรณระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีกระบวนการสารบรรณเหมือนภาครัฐ

Image is not available
วีดีโอแนะนำ
Slider
Image is not available
FlowSoft Update

ระบบสารบรรณขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ซื้อง่าย ขายคล่อง ไม่ต้องแข่งราคา
FACEBOOK FANPAGE

Image is not available
บริการของเรา

บริการก่อนการขาย
บริการหลังการขาย
คลิปสอนการใช้งานระบบสารบรรณฯ

Slider
Slider
บริการของเรา
Image is not available
บริการก่อนการขาย

สำรวจลักษณะตัวอย่างงานที่จะนำมาใช้กับระบบ
ศึกษาถึงปริมาณงานเอกสาร เพื่อออกแบบระบบงานโดยใช้อุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ที่มีอยู่ หรือต้องจัดเตรียมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ศึกษาระบบดัชนีของเอกสารที่มีอยู่ ประชุมปรึกษาหากควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานขององค์กรกำหนดคุณสมบัติของระบบ (Specification) ที่จำเป็นในการใช้งานระบบต่อองค์กรความต้องการขั้นต่ำของระบบ

Server

CPU Dual Core 2 GHz หรือมากกว่า
Memory 4 GB of RAM
HDD 80 GB หรือมากกว่า
OS Windows Server2XP
LAN 10/100 Mbps หรือมากกว่า

Client

CPU 1 GHz หรือมากกว่า
Memory 1 GB of RAM
HDD 80 GB
OS Windows XP
Internet Explorer 6 up/Firefox
LAN 10/100 Mbps หรือมากกว่า
Printer และ Scanner

Image is not available
บริการหลังการขาาย

บริการรับแจ้งปัญหา Hotline Service

บริการรับแจ้งปัญหาผ่านศูนย์บริการที่บริหารด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าปัญหาที่แจ้งจะได้รับการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมรายงานผลการแก้ปัญหาให้ทราบทุกขั้นตอน ช่องทางการติดต่อเพื่อใช้บริการ Hotline มีดังนี้

ผ่านระบบโทรศัพท์ : บริการรับแจ้งปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 02-678-0987
(Office Hour เวลา 08:00 – 17:00 น. รับแจ้งด้วย Hotline Operator ส่วนเวลาหลัง Office Hour จะรับแจ้งด้วยเครื่องตอบรับอัตโนมัติ)

ผ่านระบบ Free Phone : ที่หมายเลข 1800-290101
ผ่านระบบโทรสาร : ที่หมายเลข 02-678-0989
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต : ที่ http://exthotline.cdg.co.th/eHotLine

Slider
Image is not available
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)
เริ่มต้นที่ 481,500.00/License

License มาตรฐานสามารถใช้งานได้ 10 จุดรับส่งหนังสือ (หรือเท่ากับ 30 Users)

ค่าบริการเสริม
1) เพิ่มจุดรับส่งหนังสือ (1 จุดใช้งาน 3 Users)

1.1 จุดที่ 11 – 20 ราคา 12,840.00/ต่อจุด
1.2 จุดที่ 21 – 50 ราคา 10,700.00/ต่อจุด

2) เพิ่ม User ราคา 4,000.00/1 User

หมายเหตุ : เพิ่มค่าบริการเสริม และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจำหน่าย จำนวน 3 ราย

Slider
ภาพกิจกรรม
คณะทำงาน
จุดลงทะเบียน
จุดถ่ายภาพ
คณะผู้บริหาร
บรรยากาศภายใน
ภาพผู้บรรยาย
ภาพผู้ร่วมงาน
ผู้ได้รับรางวัล
Slider
Image is not available
ลูกค้าที่ใช้บริการ

กรมการค้าภายใน(MOC_DIT)
กรมคุมประพฤติ(DOP)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา(MOC_DIP)
กรมปศุสัตว์(DLD)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน(DJOP)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ(DSS)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(MOC_DITP)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ(MOC_DTN)
กรมโยธาธิการและผังเมือง(DPT)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(IEAT)
การไฟฟ้านครหลวง(MEA)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(CIFS)
กรมการทหารสื่อสาร(SD)
กองทัพบก(MOD4)
กองทัพเรือ(MOD5)
กองบัญชาการกองทัพไทย(MOD3)
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์(MI_RTA)

สถาบันพระปกเกล้า(KPI)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ALRO)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(PACC)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(MOC_TPSO)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(EPPO)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน(MOEN)
สำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(MOC)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม(OPS)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(ARDA)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(MOD)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมกิจการผู้สูงอายุ(DOOP)
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ONDE)
กรมเจ้าท่า(MD)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(EGA)
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์(MOC_OTM)
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(NFC)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 26 จังหวัด
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(ONEC)
องค์การคลังสินค้า(MOC_PWO)
องค์การจัดการน้ำเสีย(WMA)
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์(ZPO)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(FIO)
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(HOS_1)
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 116 แห่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (MORAL)
กรมบังคับคดี(LED)
กรมการค้าต่างประเทศ(MOC_DFT)
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์(TMF)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(TRF)
บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด(NBN)
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ(ACR)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(MOST)

Slider
Image is not available
สนใจติดต่อ

SUMATE GUNGUMTHONWONG sumate.g@cdg.co.th Tel : 081-6209300
WARAPORN FAIDECH waraporn.f@cdg.co.th Tel : 093-2261963
SUPATSAORN PRAJUNRIT supatsaorn.p@cdg.co.th Tel : 085-0250245

ติดต่อเรา

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

อาคารซีดีจีเฮ้าส์ เลขที่ 202 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์: 0-2678-0978

ติดตาม
Slider
Copyright © 2019. All rights reserved.