ผลิตภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูป

1. สุเมธ กันกำธรวงศ์
sumate.g@cdg.co.th โทร 02-678-0978 ต่อ 2235

2. ดรรชกร ศรีไพศาล
datchkorn.s@cdg.co.th โทร 02-678-0978 ต่อ 1468

3. สุนิศา ปุรสาชิต
sunisa.p@cdg.co.th โทร 02-678-0978 ต่อ 1420