Service Northeast

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา

492/3 หมู่ 2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี

147/3 ถนนธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ศูนย์จังหวัดสกลนคร

387/38 หมู่บ้านสกลรุ่งเรือง ถนนไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ศูนย์จังหวัดสุรินทร์

112/35 หมู่บ้านการเคหะสุรินทร์ หมู่ 7 ถ.สุรินทร์-ศรีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ศูนย์จังหวัดชัยภูมิ

51 หมู่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

ศูนย์จังหวัดอำนาจเจริญ

121/18 หมู่ 2 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

ศูนย์จังหวัดขอนแก่น

168/264 หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ศูนย์จังหวัดอุดรธานี

48/116 ถนนบ้านโนน ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี 41000

ศูนย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ห้อง 29 430 ม.7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000