Service North

ภาคเหนือ


ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่

236/61 หมู่ 1 สี่แยกหนองหอย ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ศูนย์จังหวัดเชียงราย

468/227 โครงการแผ่นดินทอง888 หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ศูนย์จังหวัดแพร่

49/76 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000

ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก

26/8 ถ.ธรรมบุชา ซอย 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ศูนย์จังหวัดเพชรบูรณ์

253 หมู่ 1 ถ.วังหิน-ชนแดน ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240

ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา

492/3 หมู่ 2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000