สินค้าและบริการสำหรับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด พัฒนาและปรับปรุงบริการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาประยุกต์ใช้ได้จริงและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐของประเทศไทย บริการต่างๆ ที่ปรับปรุงนี้ยังรวมถึงกระบวนการที่ทีมงานซีดีจีเอสพัฒนาระบบงานด้วย เช่น การทำงานด้านโปรแกรมมิ่งทุกวันนี้ท้าทายกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะมีเวลาพัฒนาน้อยลงแต่ต้องรองรับความต้องการขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องวางระบบให้ง่ายต่อการอัพเดทและไม่มีช่องโหว่ให้อาชญากรไซเบอร์เข้ามาเจาะระบบได้ การใช้ Smart Object จึงตอบโจทย์ของการพัฒนาโปรแกรมในยุคนี้ช่วยให้มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมสูงขึ้นและสร้างชิ้นงานได้รวดเร็วมากขึ้น เพราะ Smart Object เป็นเหมือน Module ทางโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชุดคำสั่งที่เฉพาะเจาะจง สามารถ plug-in เข้ากับโปรแกรมต่างๆ ได้ทันที แทนที่จะต้องทำการพัฒนาชุดคำสั่งใหม่เองทั้งหมด ทำให้ย่นระยะเวลาการพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้น และผู้พัฒนายังสามารถทำการอัพเดท Smart Object ที่ถูกฝังอยู่ในทุกๆ โปรแกรมไปพร้อมๆ กันได้ ทำให้โปรแกรมทันสมัยและมีความปลอดภัยมากขึ้น

เพราะทุกคลิกและการลากเมาส์คือข้อมูลดิบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ จึงมีแหล่งข้อมูลดิบมากเหลือคณานับ และการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้นั้นไม่สามารถใช้วิธีการแบบเดิมๆ ได้ นอกจากการให้บริการด้านพัฒนาระบบงาน บริหารจัดการข้อมูลและเอกสารตลอดถึงการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจแล้ว ซีดีจีเอสจึงมีบริการด้าน Big Data & Data Analytic ที่ครบวงจร พร้อมบุคคลากรทั้ง Data Scientist, IT Consultant และฝ่ายเทคนิคต่างๆ ที่มีประสบการณ์ด้านนี้อย่างแท้จริงมาช่วยให้องค์กรภาครัฐใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทีม Business Intelligence ที่จะช่วยเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้บริหารองค์กรสามารถนำไปใช้งานได้จริงและทันต่อสถานการณ์

โซลูชั่นที่ซีดีจีเอสพร้อมให้บริการองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่


1. General Business and Government Solutions (Administration, Database Management & Analytics Solutions)

ให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับองค์กรขนาดใหญ่ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ซีดีจีเอส ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชีเพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสลับซับซ้อน มีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็คเวิร์ค ระบบงานต่างๆที่ต้องสามารถเชื่อมโยงการทำงานของทุกส่วนงานในองค์กรเข้าด้วยกันและต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีความสอดคล้องในภาพรวมขององค์กร ดังนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆและกระบวนการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานมีส่วนสำคัญที่จะทำให้สามารถเกิดการประยุกต์และใช้งานได้จริง

2. Large Scale Content Management Solutions

บริการการจัดการและบริหารเนื้อหา (Content Management) สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของข้อมูลสูง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล วิเคราะห์การใช้ข้อมูลว่าข้อมูลใดที่ควรเก็บ ข้อมูลใดควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อจัดทำรายงานในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลให้มีความรวดเร็วและถูกต้องที่สุด โดยคำนึงถึงการรักษาระดับความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลเป็นสำคัญ

3. Document Management Solutions

บริหารจัดการทางด้านข้อมูลและเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิตอล เป็นอีกหนึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การทำงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสาร การส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน การค้นหาย้อนหลัง และดูแลด้านการพิมพ์อย่างครบวงจร ทั้งจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง ไปจนถึงบริการจัดทำระบบและจัดการบริหารเนื้อหา ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาฐานข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อให้การทำงานด้านเอกสารขององค์กรง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิตอล (E-Document) ภายใต้ซอฟต์แวร์ Flowsoft คือระบบการจัดเก็บและการค้นหาเอกสารที่ทำหน้าที่เหมือนแฟ้มขนาดใหญ่คอยเก็บบันทึกเอกสารที่ผ่านเข้าและออกจากระบบ ระบบนี้จะแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบกระดาษสู่รูปแบบดิจิตอลทั้งหมด มีระบบค้นหาอัจฉริยะที่สามารถทำดรรชนีและค้นหาข้อมูลจากเอกสารปริมาณมากที่อยู่ในระบบ อาทิ เอกสารที่เขียนด้วยลายมือ เอกสารในรูปแบบข้อมูลภาพ หรือข้อมูลสัญญาโครงการต่างๆ เป็นต้น ลดอัตราการใช้กระดาษในองค์กรกว่า 50% และลดอัตราการสูญหายของเอกสารในองค์กรกว่า 90% ทำให้ผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบการทำงานได้ง่ายขึ้น

ระบบการจัดการเอกสารแบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานได้คล่องตัวและถูกต้องมากขึ้น โดยจะทำหน้าที่เสมือนผู้จัดการที่คอยดูแลการจัดส่งเอกสารภายในองค์กรให้สามารถส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างกลุ่มผู้รับเอกสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยระบบจะทำการบันทึกเพื่อตรวจสอบและติดตามการเดินทางของเอกสารทุกครั้งว่าได้ไปถึงผู้รับในแต่ละที่หรือไม่ รวมถึงการแจ้งสถานะของเอกสารนั้นๆ ว่าได้ถูกนำไปใช้งานแล้วหรือยัง นอกจากนี้ยังเพิ่มความปลอดภัยของการส่งเอกสารด้วยการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานภายในองค์กรได้ตามต้องการในแต่ละระดับ เช่น ระดับบริหาร ระดับผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานทั่วไป เพื่อทำให้ข้อมูลที่ส่งไปนั้นมีความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด

4. Business Intelligence

โอกาสการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้บริหารส่วนมากมาจากการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงการประมวลผลข้อมูลที่ล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน ระบบ Business Intelligence จึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะสามารถทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารมาไว้ในที่เดียวกัน

ซีดีจีเอส ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบโดยเน้นการใช้งานที่ง่ายและสะดวก นำเสนอในรูปแบบ Dashboard ที่เหมาะทั้งกับ War Room และการใช้งานประจำวันของผู้บริหาร นอกจากนี้ระบบสามารถจัดสร้างระบบช่วยเตือน (Alert System) เพื่อให้ผู้บริหารไม่พลาดต่อการตัดสินใจที่สำคัญๆ อาทิ ระบบเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงวันปิดโครงการ รายงานสถิติจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างพื้นที่ และระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติของค่าใดค่าหนึ่งอีกด้วย เป็นต้น

5. Outsourcing Solutions

ให้บริการด้านการเอาท์ซอสการบริหารจัดการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รูปแบบการให้บริการมีตั้งแต่การให้คำปรึกษา, การออกแบบ, พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน, การเตรียมฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา ยกตัวอย่างเช่น การจัดตั้ง Call Center หรือการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เป็นต้น

ลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพในเวลาที่กำหนดและสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย พร้อมลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบได้ตามต้องการ อาทิ บริการดูแลทั้งแผนก, ดูแลเฉพาะบางส่วนงาน, หรือต้องการเพียงเจ้าหน้าที่ประจำภายในองค์กร เราพร้อมตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้าในทุกระดับด้วยงบประมาณที่ควบคุมได้

6. Customizable Mobile Applications for Government

ซีดีจีเอส มีบริการออกแบบและพัฒนา Mobile Application ทั้ง iOS และ Android ตามความต้องการของแต่ละองค์กร โดยมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ โดยเราคำนึงถึงการพัฒนาที่ต่อเนื่องและปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ นอกจากนี้เรายังสามารถให้คำปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยน Work Flow และ การรับงาน Outsource ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก Mobile Application ได้อย่างเต็มที่

7. Big Data & Analytics

Big Data คือศาสตร์แห่งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิบที่มีมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น การหา Pattern, Insight, หรือ แม้แต่การทำ Customer Profiling โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์ด้าน Big Data ที่ประสบความสำเร็จคือการทำงานที่สอดคล้องกันของทีมงานด้านข้อมูลและด้านเทคนิค ซึ่งซีดีจีเอสมีทีมงานที่ให้บริการและดูแลงานด้านนี้สำหรับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ภาครัฐได้ใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้อย่างมีประสิทธิผล

8. Security

ทุกวันนี้อาชญากรรมไซเบอร์สร้างความเสียหายให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีจากการประเมินของ Center for Strategic and International Studies โดยที่องค์กรต่างๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เท่าที่ควร ซีดีจีเอสเล็งเห็นถึงความจำเป็นทางด้านนี้จึงพร้อมให้บริการด้านนี้อย่างครบวงจร เช่น Biometric Authentication Platform คือการเข้าระบบผ่านการยืนยันตัวตนโดยอาศัยข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา เส้นลายบนมือ การจดจำใบหน้า เพราะเป็นสิ่งที่ถูกขโมยได้ยากกว่า และง่ายต่อผู้ใช้มากกว่าการจดจำ Password ที่ทางบริษัทมองว่าเป็นจุดอ่อน เพราะคาดเดาได้ ขโมยได้ง่าย สามารถใช้วิธี Social Engineering หรือวิธีทางจิตวิทยาหลอกล่อเอาข้อมูลสำคัญไปได้ การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยี Biometric เป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมเกราะป้องกันองค์กรให้แข็งแกร่งได้สูงที่สุด เมื่อทำงานร่วมกับระบบความปลอดภัยอื่นๆ เรามีเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ที่มั่นใจและเชื่อถือได้ว่าเกราะป้องกันทางไซเบอร์นี้จะช่วยยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรอย่างแน่นอน

งานที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม (Cyber security) เราทำงานติดตั้งระบบ เช่น security gateway, authentication ต่าง ๆ ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (log analysis, incident management & system forensic) ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้าน Information Security Management รวมไปถึงการตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่างๆ (vulnerability assessment) ในระบบงานสำคัญๆ ทุกระดับภายในองค์กรและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก (cyber attack) ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในเชิงลึก สร้างความมั่นใจสำหรับงานบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

แต่คำว่า Security มีขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามกว้างขวางมากกว่าที่เราคิดอีกมาก พื้นฐานของงานด้านการรักษาความสงบและบังคับใช้กฎหมายต้องการระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ มีมาตรฐานสูง ใช้งานได้รวดเร็ว ซึ่งซีดีจีเอสเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการช่วยพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) เช่น ระบบจัดเก็บประวัติและตรวจสอบลายนิ้วมืออาชญากรรม (AFIS) ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับการพัฒนาระบบสารสนเทศหลักที่ช่วยในการสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (POLIS) เมื่อนำมาบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมด้วยแนวคิดด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น mobile application, web service, black-list/watch-list hub เป็นต้น เกิดเป็นคำว่า Smart Law Enforcement ที่สามารถทำงานได้แบบ online real-time ตั้งแต่การกวดขันป้องกันเหตุ จัดเก็บหลักฐาน การค้นหาผู้ต้องสงสัย การสืบสวนนำไปสู่การออกหมายจับ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด การควบคุมตัวที่สามารถป้องกันการสลับตัวผู้ต้องหาไปถึงการส่งฟ้องศาลได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีอื่นมาเสริม เช่น การสแกนฝ่ามือ สแกนม่านตา (iris) การทำ face recognition เป็นต้น หรือแม้แต่การนำไปประยุกต์ใช้งานกับเรื่อง e-payment และ secured transaction ได้อีกด้วย

เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร ทั้งการออกแบบเพื่อรองรับงานเฉพาะด้านและการออกแบบระบบเพื่อใช้งานทั่วไป