บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)

ผสานเทคโนโลยีใหม่กับระบบเดิม ด้วยบริการแบบครบวงจร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนในนามบริษัท อินฟอร์เมชั่น เอสโซซิเอดส์ จำกัด ลักษณะการดำเนินธุรกิจขณะนั้นเป็นการสนับสนุนและบริการหลังการขายแก่ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง เช่น ลาว เวียดนาม เป็นต้น

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดิจิทัล อินฟอร์เมชั่นเอสโซซิเอดส์ จำกัด ซึ่งขณะนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของระบบคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Prime ในประเทศไทยและประเทศพม่า

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยเน้นการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับระบบการทำงานเดิม เพื่อเสริมสร้างความสามารถและการให้บริการขององค์กรทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร ทั้งการออกแบบเพื่อรองรับงานเฉพาะด้านและการออกแบบระบบเพื่อใช้งานทั่วไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

A technology solutions provider who creatively solves “Difficult & Big” Problems Which Impact a large group people by Providing practical End-To-End technology solutions that make lives better

ผู้ให้บริการเทคโนโลยี โซลุชันซึ่งใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พันธกิจ (Mission)

 • ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 • ให้บริการลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างชาญฉลาด
 • สร้างสรรค์นวัตกรรมและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เสมอ
 • เป็นแหล่งคลังข้อมูลความรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • มุ่งสู่ความสำเร็จและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

แบรนด์ (Brand Mantra): Technology for A Better Society

“เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น”

คุณค่าองค์กร (Core Values)

คุณค่าองค์กรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทซีดีจียึดถือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน เราปลูกฝังพนักงานให้มีค่านิยมเดียวกันกับองค์กร และได้สะท้อนออกมาเป็นแนวทางการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานและองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ไปด้วยกัน

 • Innovation – สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
 • Care – ดูแล ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสังคม
 • Trust – น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และพึ่งพาได้
 • Dynamic – รวดเร็ว ว่องไว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • Determination – มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อความเป็นเลิศ

หลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (ซีดีจีเอส) ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator ให้กับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรทั้งการออกแบบระบบเพื่อใช้งานทั่วไปสำหรับองค์กร เช่น ระบบบริหารองค์กรและหน่วยงาน ระบบบุคลากร ระบบบัญชี ระบบธุรการ เป็นต้น และการออกแบบระบบเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ระบบจองตั๋วออนไลน์ ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ เป็นต้น

เกือบ 50 ปีที่ผ่านมา ซีดีจีเอสบริการดูแลทั้งกระบวนการตั้งแต่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งาน จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์คที่จำเป็น รวมถึงจัดการอบรมให้ผู้ใช้งานทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยบริการที่รวดเร็ว แม่นยำ คุ้มค่ากับเงินลงทุนและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ซีดีจีเอสพร้อมด้วยบุคลากรกว่า 300 คนที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ และยังมีศูนย์บริการทั่วประเทศกว่า 30 ศูนย์บริการที่พร้อมสนับสนุนและบริการหลังการขายกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ครอบคลุมทั่วประเทศไทย จึงสามารถรับประกันในคุณภาพและมาตรฐานของงานที่ได้รับด้วยความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานและบริหารงานโครงการแล้ว ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาระบบ ทำให้ซีดีจีเอสทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งานระบบและนำความชำนาญดังกล่าวมาพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปออกสู่ตลาดในชื่อผลิตภัณฑ์ FlowSoft ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถใช้งานระบบทั่วไปได้ในเวลาอันรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

มาตรฐานคุณภาพและการขึ้นทะเบียน

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด นำระบบบริหารคุณภาพ ISO มาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหาร การจัดการคุณภาพครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำข้อเสนอ การออกแบบระบบ การติดตั้ง การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ตลอดจนบริการหลังการขายสำหรับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integration ทั้งหมด ขณะเดียวกันซีดีจีเอสยังได้นำระบบมาตรฐานอื่นๆ มาร่วมใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานในส่วนของการพัฒนาระบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้การผลิตและกระบวนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดยมีลำดับในการได้รับการรับรองดังนี้


วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI V1.3 Level 2

 • เลขที่ 6502 ผ่านซอฟต์แวร์พาร์คประเทศไทย ซึ่งมาตรฐาน CMMI นี้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการส่งมอบและบำรุงรักษา เพื่อให้องค์กรให้บริการด้านซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสากล โดยมีสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1:2018
โดยขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • เลขที่ TH19/11907 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการผลิตและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

 • เลขที่ TH03/3215 จากสถาบัน UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) ของต่างประเทศ
 • เลขที่ TH03/3216 จากสถาบัน NAC (Nation Accreditation Council) ของประเทศไทย

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI V1.3 Level 2

 • เลขที่ 23938 ผ่านซอฟต์แวร์พาร์คประเทศไทย ซึ่งมาตรฐาน CMMI นี้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการส่งมอบและบำรุงรักษา เพื่อให้องค์กรให้บริการด้านซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสากล โดยมีสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ส่วนงานพัฒนาระบบของซีดีจีเอส
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1:2011

 • เลขที่ TH13/7450 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการผลิตและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

 • เลขที่ TH03/3215 จากสถาบัน UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) ของต่างประเทศ
 • เลขที่ TH03/3216 จากสถาบัน NAC (Nation Accreditation Council) ของประเทศไทย

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

 • เลขที่ TH03/0094QM จากสถาบัน UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) ของต่างประเทศ
 • เลขที่ NQ670/03 จากสถาบัน NAC (Nation Accreditation Council) ของประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต่างๆ ตามลำดับดังนี้

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 1023 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ค้า ลำดับที่ 2 ในกลุ่มงานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ค้า ลำดับที่ 4 ในกลุ่มงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และลำดับที่ 5 ในกลุ่มงานครุภัณฑ์และวัสดุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)