คุณพิทยา กิจติวรานนท์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)

Ext 1420
pithaya.k@cdg.co.th


ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา คุณพิทยาได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำต่างๆ มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี เป็นการบ่มความเชี่ยวชาด้านเทคนิคต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาคุณพิทยาได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (CDT) ในปี พ.ศ. 2534

ปัจจุบัน คุณพิทยา ดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการทั่วไป” (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator หรือการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของลูกค้าทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยดูแลด้านนโยบาย แผนการดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันกลยุทธ์การขายและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

คุณพิทยาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีโอกาสได้เข้าอบรมที่วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กระทั่งสำเร็จหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 จากสถาบันอันทรงเกียรติดังกล่าว