1.1. ติดต่อผ่าน e-mail หรือโทรศัพท์
1.2. แจ้งวัน / เดือน และหลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน
1.3. แจ้งชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน
1.4. ระบุเบอร์โทร และ e-mail ที่สะดวกสำหรับให้เจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อ
กลับและยืนยันการเปิดอบรม


2.1. ติดต่อผ่าน e-mail หรือโทรศัพท์
2.2. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร
2.3. แจ้งชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน
2.4. ระบุเบอร์โทร และ e-mail ที่สะดวกของผู้แจ้งลงทะเบียนสำหรับให้
เจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับและยืนยันการเปิดอบรม

Copyright 2013 CDG Systems. All Rights Reserved. Legal & Privacy