Apply

เส้นทางเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ


1. สมัครเข้าร่วมโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง 16 มีนาคม 2561

    

2. กิจกรรม Spark up day

     รอบที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2561   
     รอบที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2561   
   

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

     วันที่ 11 เมษายน 2561
    

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตร Enterprise Java Web

    Application

     วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
      รุ่น 1 (วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึง 1 มิถุนายน 2561)
      รุ่น 2 (วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึง 3 กรกฏาคม 2561)

5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2561